BANAT Sp. z o.o. Łąkta Górna 534

Łąkta Górna 534

32-731 Żegocina

tel: +48 600 203 400

biuro@banat.pl

pon-pt 7-17

Konserwacje i odbiory UDT są kluczowymi elementami w dziedzinie techniki i przemysłu, które mają ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności oraz jakości urządzeń, instalacji i produktów. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie technologia odgrywa coraz większą rolę we wszystkich aspektach życia, prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie w dobrej kondycji technicznej sprzętu staje się priorytetem nie tylko dla firm i producentów, ale również dla całego społeczeństwa.

Urząd Dozoru Technicznego, czyli UDT, odgrywa niezwykle istotną rolę w tym procesie. Jest to instytucja nadzorująca, której zadaniem jest kontrola zgodności urządzeń, instalacji i produktów z obowiązującymi normami, przepisami technicznymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa. UDT sprawuje nadzór nad szerokim spektrum urządzeń i branż, począwszy od maszyn przemysłowych, poprzez urządzenia transportu, aż po instalacje gazowe czy elektryczne.

Przeglądy, konserwacja i badania

Przeglądy, konserwacja i badania to kluczowe działania, które stanowią fundament procesu zapewniania bezpieczeństwa i jakości. Przeglądy mają na celu regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i instalacji w celu wykrycia ewentualnych usterek, zużycia części lub potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Konserwacja natomiast to działania mające na celu utrzymanie urządzeń w dobrej kondycji technicznej, zapobieganie awariom i przedłużanie ich użytkowania. Obejmuje to regularne czyszczenie, smarowanie, regulacje oraz ewentualne naprawy. Badania zaś to bardziej szczegółowe procedury, które potwierdzają zgodność urządzeń z określonymi normami i przepisami. Mogą to być testy, pomiary czy inspekcje, które mają na celu potwierdzenie bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

Dziennik konserwacji

Dziennik konserwacji to dokumentacja techniczna, która odgrywa istotną rolę w utrzymaniu urządzeń w odpowiedniej kondycji technicznej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania. Jest to rodzaj dziennika, w którym rejestrowane są wszelkie czynności konserwacyjne, naprawcze i przeglądowe przeprowadzane na danym urządzeniu lub instalacji.

 

Główne cele prowadzenia dziennika konserwacji to:

 

 1. Dokumentacja działań konserwacyjnych: Dzięki dziennikowi konserwacji można śledzić wszystkie przeprowadzone czynności konserwacyjne, takie jak czyszczenie, smarowanie, regulacje, naprawy czy wymiana części. Pozwala to na utrzymanie pełnej kontroli nad stanem technicznym urządzenia oraz zapewnienie jego ciągłej sprawności.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa: Prowadzenie regularnej konserwacji i rejestrowanie jej w dzienniku pomaga identyfikować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać awariom i wypadkom poprzez zapewnienie odpowiedniej konserwacji i utrzymanie urządzenia w dobrej kondycji.
 3. Wymogi prawne: W niektórych przypadkach prowadzenie dziennika konserwacji może być wymagane przez przepisy prawne lub normy techniczne. Dziennik taki stanowi dokumentację, która może być przedmiotem kontroli inspektorów lub organów nadzoru technicznego.

 

Elementy zawarte w dzienniku konserwacji mogą obejmować:

 

 • Datę przeprowadzenia konserwacji lub naprawy,
 • Opis przeprowadzonych czynności,
 • Dane osoby lub firmy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konserwacji,
 • Informacje o ewentualnych usterek lub problemach technicznych,
 • Wyniki przeprowadzonych testów lub pomiarów,
 • Uwagi dotyczące ewentualnych działań naprawczych lub zaplanowanych konserwacji przyszłych.

 

Dziennik konserwacji stanowi ważny element zarządzania utrzymaniem ruchu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach pracy, szczególnie tam, gdzie używane są urządzenia lub instalacje podlegające specjalnym wymaganiom konserwacyjnym. Dlatego też prowadzenie dokładnego i systematycznego dziennika konserwacji jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i jakości pracy urządzeń.

Odbiór UDT

Odbiory UDT stanowią kluczowy moment w cyklu życia urządzenia lub instalacji. To formalna procedura, podczas której specjaliści z UDT przeprowadzają szczegółową ocenę zgodności przedmiotu z obowiązującymi przepisami i normami. Odbiór może obejmować przeprowadzenie różnych testów, inspekcji oraz ocen dokumentacji technicznej. Pozytywny odbiór UDT potwierdza, że dany produkt, urządzenie lub instalacja spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa i jakości oraz są gotowe do użytku.

 

W dzisiejszych czasach, gdzie innowacje technologiczne zmieniają się bardzo szybko, konserwacja i odbiory UDT stają się coraz bardziej skomplikowane i wymagają coraz większej specjalizacji. Konieczne jest posiadanie wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne doświadczenie w dziedzinie techniki i przemysłu. Ważne jest również ścisłe przestrzeganie przepisów i norm, które mają na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości.

Jakie urządzenia wymagają odbiorów UDT?

Odbiory UDT dotyczą różnorodnych urządzeń, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia ludzkiego oraz środowiska. Wśród nich znajdują się m.in.:

 

 • Żurawie:
  • Żurawie samochodowe,
  • Żurawie przenośne (HDS).
 • Suwnice.
 • Podesty ruchome.
 • Podnośniki samochodowe.
 • Wózki widłowe, w tym także wózki teleskopowe.
 • Platformy załadowcze oraz windy samochodowe.

 

Ponadto, istnieje wiele innych urządzeń, które również podlegają odbiorom UDT i TDT (Transportowego Dozoru Technicznego), takich jak:

 

 • Maszyny budowlane i drogowe,
 • Urządzenia do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • Instalacje gazowe i elektryczne,
 • Maszyny rolnicze,
 • Urządzenia pod ciśnieniem, np. kotły parowe,
 • Urządzenia wiertnicze,
 • Wyciągi osobowe i towarowe,
 • Urządzenia do magazynowania materiałów.

 

Lista urządzeń podlegających odbiorom UDT i TDT jest obszerna i obejmuje wiele różnorodnych branż i sektorów przemysłu. Regularne weryfikacje sprawności i odbiory są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i jakości pracy tych urządzeń oraz dla minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii czy wypadków. Dlatego właściciele i użytkownicy tych urządzeń powinni ścisłe przestrzegać wymogów dotyczących odbiorów oraz regularnych przeglądów i konserwacji.

Nasza oferta

Oferta firmy BANAT – Serwis maszyn budowlanych w zakresie UDT obejmuje szeroki zakres usług konserwacyjnych oraz przygotowanie urządzeń do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i TDT. Nasza firma świadczy usługi konserwacji dla różnorodnych urządzeń, w tym:

 

 • Żurawie: samochodowe, przenośne (HDS)
 • Podesty ruchome
 • Wózki widłowe, teleskopowe
 • Platformy załadowcze, windy samochodowe
 • Maszyny budowlane
 • Maszyny rolnicze
 • Urządzenia wiertnicze

 

Oferujemy stałe umowy konserwacyjne na atrakcyjnych warunkach, wykonane przez naszych wykwalifikowanych konserwatorów posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT.

 

Dodatkowo, oferujemy kompleksową usługę, obejmującą odtworzenie kompletnej oryginalnej dokumentacji oraz rejestrację w UDT. Posiadamy duże doświadczenie w tego rodzaju działaniach i współpracujemy zarówno z producentami, jak i przedstawicielami różnych urządzeń.

 

Nasze usługi w zakresie odbiorów UDT obejmują:

 

 • Przygotowanie urządzenia do odbioru przez UDT i TDT
 • Odtworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej DTR
 • Określenie resursu urządzenia
 • Asysta konserwatora podczas odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego
Zobacz także: Umów się na konserwację i przygotowanie do odbioru UDT

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, od 6 grudnia 2019 r. wszystkie urządzenia transportu bliskiego muszą mieć obliczony tzw. resurs.

Czym jest RESURS UTB?

Resurs to zbiór kryteriów używanych do oceny stanu technicznego maszyny, uwzględniających liczbę cykli pracy oraz stopień obciążenia UTB w określonym okresie użytkowania, przy uwzględnieniu realnych warunków eksploatacji.

 

Resursem maszyny nazywamy więc wyznaczony czas eksploatacji urządzenia, wyrażony w odpowiednich jednostkach, zapewniający bezpieczeństwo i efektywność pracy maszyny. Resurs UTB obejmuje także platformy ruchome, ładowarki teleskopowe i wózki widłowe. Ten parametr jest stosowany do maszyn używanych, czyli tych starszych niż rok. Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego wymagają przeprowadzenia oceny resursu przed przeglądem okresowym maszyny oraz jej dalszym dopuszczeniem do użytku.

 

Informacje na temat resursu można znaleźć między innymi w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. dotyczącym warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

 

Dlaczego określa się resurs?

Maszyny do pracy na wysokości ulegają zużyciu – proces ten związany jest z przetwarzaniem energii na pracę mechaniczną oraz oddziałującymi siłami. Nie istnieje możliwość produkcji maszyny, która mogłaby być użytkowana przez czas nieograniczony. Określenie resursu wózka widłowego czy innych urządzeń UTB ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa operatorów regularnie obsługujących sprzęt do pracy na wysokości.

Serwis Hydrauliki Siłowej

Banat – specjaliści od konserwacji i przygotowań do odbiorów UDT

W przypadku wózków widłowych, podnosimy i konserwujemy wszystkie typy, zapewniając pełną obsługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nasze usługi obejmują również przeglądy konserwacyjne, naprawy, remonty oraz modernizacje wózków, wszystko wykonywane przez naszych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia UDT.

 

Podobnie, świadczymy usługi odbiorów i konserwacji UDT dla podestów ruchomych, wind załadowczych oraz żurawi HDS. Nasz zespół ekspertów jest przygotowany do przeprowadzenia kompleksowych działań konserwacyjnych oraz współpracy z UDT w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności urządzeń.

 

Jesteśmy również w stanie zapewnić usługi konserwatora dla innych rodzajów urządzeń, takich jak haki, oraz przeprowadzić serwis i naprawy zgodnie z wytycznymi UDT. Działamy sprawnie i skutecznie, zawsze kierując się przepisami prawnymi i dbałością o bezpieczeństwo naszych klientów.

 

Dzięki bogatej wiedzy praktycznej i merytorycznej naszych specjalistów, oraz dużej ilości doświadczenia, jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej skomplikowanym potrzebom klientów. Nasze usługi serwisowe są zawsze skuteczne, a nasz zespół zadba o sprawne funkcjonowanie Państwa urządzeń.

Podsumowanie

Konserwacje i odbiory UDT są nieodłącznym elementem dziedziny techniki i przemysłu, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności oraz jakości urządzeń i instalacji. W dobie szybkiego rozwoju technologicznego, ich rola staje się coraz ważniejsza, wymagając specjalistycznej wiedzy, doświadczenia oraz ścisłego przestrzegania przepisów i norm.

 

Dzięki właściwej konserwacji i regularnym odbiorom UDT można minimalizować ryzyko awarii, wypadków oraz zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, co jest niezwykle istotne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości w różnych dziedzinach przemysłu oraz infrastruktury wymaga ścisłego przestrzegania wymagań UDT oraz regularnych przeglądów, konserwacji i badań. Dzięki temu można minimalizować ryzyko awarii, wypadków oraz zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, co jest niezwykle istotne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.